Kontakt

Obchodní podmínky - jídlo v práci

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdravé stravování s.r.o. se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, IČO 29292069, DIČ CZ29292069 pro dodávky jídel objednaných na internetové stránce www.jidlovpraci.cz.

 

I.

Vymezení pojmů

  Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

„Prodávající“ je společnost Zdravé stravování s.r.o. sídlem Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, IČ 29292069.

„Ceník“ je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých variant Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.jidlovpraci.cz.

„Kupní cena“ je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek objednaného Zboží a ceny Zboží či případné další dodatečné ceny (v podobě příplatku či slev) určené Ceníkem.

„Kupující“ můžou být následující osoby:

 • Zaměstnavatel, nebo
 • Zaměstnanec Zaměstnavatele dle odrážky (i), nebo
 • Jiný kupující.

„Rámcová kupní smlouva“ je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Zaměstnavatelem, na jejímž základě jsou uzavírány Dílčí kupní smlouvy.

„Dílčí kupní smlouva“ je smlouva:

 • uzavřená mezi Prodávajícím a Zaměstnavatelem na základě Rámcové kupní smlouvy a dílčích závazných objednávek Zaměstnavatele,
 • uzavřená mezi Prodávajícím a Zaměstnancem na základě Rámcové kupní smlouvy a dílčích závazných objednávek Zaměstnance,
 • uzavřená mezi Prodávajícím a Jiným kupujícím na základě dílčí závazné objednávky Jiného kupujícího.

„Zaměstnavatel“ je právnická osoba či podnikající fyzická osoba, která s Prodávajícím uzavře Rámcovou kupní smlouvu na dodávky Zboží pro Zaměstnance a/nebo pro Zaměstnavatele. Dodávky Zboží pro Zaměstnavatele budou realizovány na základě Dílčích kupních smluv.

„Zaměstnanec“ je fyzická osoba v pracovněprávním vztahu k Zaměstnavateli, které je umožněno na základě Rámcové kupní smlouvy uzavírat Dílčí kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Zaměstnancem.

„Jiný kupující“ je fyzická osoba (která není Zaměstnancem ve smyslu těchto VOP) s minimální objednávkou 20 ks Zboží na jeden den. Tato osoba neuzavírá s Prodávajícím Rámcovou kupní smlouvu.

 

Zboží“ jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách www.jidlovpraci.cz.

II.

Zboží

 1. Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží dopravit do místa určeného v Rámcové kupní smlouvě (u Jiného kupujícího je toto místo určeno v Dílčí kupní smlouvě) a tam Zboží odevzdat Kupujícímu. Zavážka Zboží probíhá v Rámcové kupní smlouvě dohodnutých či jinak Prodávajícím sdělených orientačních časových harmonogramech. Kupující bere na vědomí, že časové možnosti závozu Zboží jsou vždy dány logistickými možnostmi Prodávajícího a řidič zavážející Zboží nemůže měnit trasu závozu či čekat, než se do místa dodání Zboží dostaví osoba odpovědná za převzetí Zboží. Kupující dále bere na vědomí, že čas závozu může být ovlivněn skutečnostmi jako jsou zejména dopravní situace na trase (uzavírky, havárie) či povětrnostní podmínky (náledí, bouře).
 1. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu následujícími způsoby:
 • osobě Kupujícího, osobě určené Kupujícím nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží,
 • pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, bude Zboží doručeno bez osobního předání tzv. „pověšením na kliku“, kdy se má za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání a za takto doručené Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. O dodání Zboží formou „pověšení na kliku“ je Kupující informován prostřednictvím SMS zprávy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení či znehodnocení takto dodaného Zboží.
 • v případě, že není možné Zboží doručit ani tímto náhradním způsobem „pověšením na kliku“ např. z důvodu, že Kupující doručení Zboží odmítl, adresa dodání neexistuje či se řidič není schopen dostat ke dveřím, u kterých by mohl Zboží zanechat, odveze řidič Zboží zpět k likvidaci, přičemž se má za to, že Zboží bylo Kupujícímu dodáno tímto marným pokusem o doručení.
 1. Okamžikem dodání Zboží Kupujícímu všemi způsoby uvedenými v odst. 2 tohoto článku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
 1. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího jidlovpraci.cz a dále o aktuální ceně Zboží či dalších cenových podmínkách prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.jidlovpraci.cz.
 1. Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží, způsobu skladování Zboží a návodu na přípravu Zboží prostřednictvím etikety umístěné na Zboží.
 1. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace skladováno v chladu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek, a to ani v případě doručení zboží „pověšením na kliku“.
 1. Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na etiketě Zboží. Po otevření je nutné Zboží spotřebovat ihned.

 

III.

Objednávka

 1. Objednávku Zboží lze provést po provedení registrace prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetových stránkách jidlovpraci.cz výběrem z jídelníčku na dané dny. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky, které je odesláno na e-mail určený Kupujícím, čímž dojde k uzavření Dílčí kupní smlouvy.

Každá učiněná objednávka je závazným návrhem Kupujícího na uzavření Dílčí kupní smlouvy, Kupující odpovídá za správnost jím uvedených údajů v objednávce.  

 1. Zboží je možné objednat vždy do pátku 13:00 hod na následující kalendářní týden.
 1. V případě, že si Kupující objedná Zboží, je podmínkou uzavření Dílčí kupní smlouvy vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

 

IV.

Zrušení objednávky

 1. Odhlásit Zboží je Kupující povinen e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. v pracovních dnech v následujících časech: pondělí až pátek mezi 8:00 hod. až 16:00 hod.
 1. Odhláška objednávky Zboží je možná ve lhůtě nejméně 3 pracovní dny předem. Odhlášky uskutečněné v pracovní den mimo čas uvedený v odst. 1 tohoto článku nebo ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle, svátky) se považují za doručené Prodávajícímu až nejblíže následující pracovní den. Požadavkům na odhlášení v kratší době nebude ze strany Prodávajícího vyhověno, Zboží bude Kupujícímu dodáno v souladu s předchozí objednávkou a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu za takto dodané Zboží v plné výši.
 1. Pokud Kupující řádně odhlásí objednávku Zboží, Prodávající provede odhlášku objednávky a Kupujícímu vznikne nárok na vrácení poměrné části kupní ceny. Prodávající vystaví dobropis a tento zašle Kupujícímu na jím v objednávce určenou e-mailovou adresu s výzvou k uvedení čísla bankovního spojení, na který mu má být příslušná částka vrácena. Splatnost dobropisu je 30 dnů od jeho vystavení na bankovní účet určený Kupujícím dle předchozí věty.

V.

Kupní cena

 1. Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu.

Neuhrazení Kupní ceny není považováno za zrušení objednávky, Zboží je Kupujícímu dodáno a Kupující je povinen Kupní cenu zaplatit.

 

Nepřevzetí Zboží není považováno za zrušení objednávky, Zboží je považováno za dodané a Kupující je povinen Kupní cenu zaplatit.

 1. Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Zboží Kupujícímu:
  • v případě, že jde o Zaměstnavatele fakturou se splatností dle Rámcové kupní smlouvy,
  • v případě, že jde o Zaměstnance či Jiného kupujícího fakturou s datem splatnosti do 4 dnů ode dne vystavení faktury. Pokud jde o první objednávku nově registrovaného Zaměstnance či Jiného kupujícího, Kupní cena bude splatná okamžitě a Prodávající si vyhrazuje právo až do jejího plného uhrazení nedodat objednané Zboží.

Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu v den, kdy si Kupující Zboží objedná a zašle Kupujícímu fakturu na e-mail určený Kupujícím v objednávce.

 1. Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu na základě vystavené faktury bezhotovostním převodem, on-line platbou kartou či případnými dalšími možnými platebními metodami uvedenými v e-mailu se zaslanou fakturou jako je např. TWISTO, BENEFIT PLUS či MALL PAY (dále jen „ostatní platební metody).

Ostatní platební metody jsou poskytovány třetími osobami - poskytovateli - za podmínek stanovených těmito poskytovateli. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není smluvní stranou smlouvy, kterou uzavře Kupující s poskytovateli ostatní platební metody a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv nároky Kupujícího z této smlouvy. Kupující dále bere na vědomí, že vyhodnocení bonity Kupujícího pro poskytnutí služby ostatní platební metody si provádí příslušný poskytovatel služby a není nijak závislé na osobě Prodávajícího.

 1. Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.
 1. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení.
 1. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn s okamžitou účinností zastavit dodávku objednaného Zboží. Prodávající je dále oprávněn zastavit dodávku Zboží s okamžitou účinností v případě, že Zboží není možné Kupujícímu doručit či Kupující prohlásí, že si Zboží nepřevezme. I v takovém případě však má Prodávající nárok na zaplacení Kupní ceny Zboží za období, kdy není možné objednávku zrušit ve smyslu čl. IV těchto podmínek, tj. za tři pracovní dny a Kupující se zavazuje tuto Kupní cenu Prodávajícímu zaplatit.

VI.

Ostatní

 1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ustanovení Rámcové kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.

  

 1. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí Rámcové kupní smlouvy i všech Dílčích kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.
 1. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě Kupujících - fyzických osob - z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací je uvedeno na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2023 a mohou být jednostranně měněny Prodávajícím.

Zdravé stravování logo

Zdravé stravování s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 978
696 62 Strážnice

Kontakt

+420 777 485 093

(pondělí až pátek 8-16 h)

info@jidlovpraci.cz

Reklamace

+420 771 280 311

(pondělí až pátek 8-16 h)

reklamace@jidlovpraci.cz

 

© jidlovpraci.cz 2013 - 2024 • Vyzkoušejte také: Krabičková dietaDobré stravování