Kontakt

Obchodní podmínky - jídlo v práci

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdravé stravování s.r.o. se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, IČ 29292069, DIČ CZ29292069 pro dodávky hotových jídel objednaných přes portál jidlovpraci.cz

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

Prodávající“ je Zdravé stravování s.r.o. sídlem Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, IČ 29292069.

Ceník“ je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.jidlovpraci.cz

Kupní cena“ je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek Zboží dodaného Kupujícímu a ceny Zboží určené Ceníkem.

Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

Zboží“ jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách www.jidlovpraci.cz.

 1. Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu dopravit za úplatu do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku.  
 2. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, osobě Kupujícím určené nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží. Pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, bude Zboží doručeno bez osobního předání tzv. „pověšením na kliku“, kdy se má za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Okamžikem odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
 3. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.zdravestravovani.cz a dále o aktuální ceně Zboží prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.jidlovpraci.cz.
 4. Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží v souladu s platnými právními předpisy a návodu na přípravu Zboží. Tyto informace sdělí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím etikety umístěné na Zboží.
 5. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek.
 6. Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku. Po otevření je nutné Zboží ihned spotřebovat
 7. Objednávku Zboží lze provést následujícím způsobem: 
  1. na telefonním čísle +420 773 745 296 (objednávky pro ČR mimo Prahy) a/nebo na telefonním čísle 773 788 760 (objednávky pro Prahu), když k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího při daném hovoru,
  2. prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách www.jidlovpraci.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího formou e-mailu, telefonicky nebo dodáním Zboží (v případě opětovné dodávky Zboží, kdy Kupující reaguje novou objednávkou na e-mail Prodávajícího oznamující blížící se konec předchozí objednávky),
  3. prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetových stránkách www.jidlovpraci.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde telefonickým potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího,
  4. prostřednictvím interaktivního objednávkového systému (dále jen „IOS“) umístěného na internetových stránkách www.jidlovpraci.cz, když tato možnost objednání je přístupná pouze Kupujícím s přiděleným přihlašovacím jménem a heslem.
 8. Objednávku Zboží je třeba uskutečnit nejméně 3 pracovní dny přede dnem, na který má být Zboží dodáno, objednávky uskutečněné po 15 hodině budou registrovány k dodávce Zboží, která se má uskutečnit čtvrtého pracovního dne po uplynutí daného dne. Každá učiněná objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.  
 9. V případě, že si Kupující objedná Zboží dle odst. 1 písm. c) tohoto článku prostřednictvím on-line formuláře, je podmínkou řádného dokončení objednávky vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky, které je odesláno na e-mail určený Kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde následným telefonickým potvrzením o akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího.
 10. Po uzavření první kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je Kupujícímu přiděleno přihlašovací jméno a heslo ke vstupu do IOS. Kupující je oprávněn si heslo změnit.
 11. Každý Kupující, kterému je přiděleno přihlašovací jméno a heslo, si může nadále spravovat své stávající objednávky či provést novou objednávku prostřednictvím systému IOS uvedeného v odst. 1 písm. d) tohoto článku. Provedení jakékoliv nové objednávky Zboží v systému IOS je podmíněno vyslovením souhlasu s těmito všeobecnými obchodním podmínkami. Po provedení objednávky je systémem IOS automaticky vygenerováno potvrzení o tom, že objednávka byla provedena a že byla akceptována Prodávajícím, a toto potvrzení je Kupujícímu zasláno na e-mail určený Kupujícím. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva.
 12. Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít, a to i způsobem určeným v čl. II odst. 2 těchto podmínek, a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu.
 13. Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu fakturou s datem splatnosti do 4 dnů ode dne vystavení faktury. Prodávající je oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu v den, kdy si Klient Zboží objedná a zašle Kupujícímu fakturu e-mailem.
 14. Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu na základě vystavené faktury v hotovosti či schválenými stravenkami rozvážejícímu řidiči nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího pod variabilním symbolem určeným ve faktuře.
 15. V případě platby vhotovosti/stravenkami, vystaví řidič Kupujícímu na přijatou částku Kupní ceny s uvedením období, za které Kupující Kupní cenu uhradil. Hotovostní platba může být p
 16. V případě platby Kupní ceny bezhotovostním převodem se Kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.
 17. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení.
 18. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající odmítnout další dodávku objednaného Zboží až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.
 19. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.   
 20. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.
 21. Prodávající zpracovává jen osobní údaje Kupujícího nezbytné pro účely přípravy anebo realizace uzavřené Kupní smlouvy, případně pro ochranu práv Prodávajícího; ostatní osobní údaje pak případně na základě svobodného souhlasu Kupujícího uděleného v průběhu vzájemného kontaktu a kdykoli odvolatelného.
 22. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. 
 23. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12. 2. 2020.

 

Zdravé stravování logo

Zdravé stravování s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 978
696 62 Strážnice

Kontakt

+420 777 485 093

(pondělí až pátek 8-16 h)

info@jidlovpraci.cz

Reklamace

+420 771 280 311

(pondělí až pátek 8-16 h)

reklamace@jidlovpraci.cz

 

© jidlovpraci.cz 2013 - 2023 • Vyzkoušejte také: Krabičková dietaDobré stravování